Instructiuni 230

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 230 ” Cerere privind destinația sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat „
I. Depunerea formularului

 1. 1.1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care
  realizează următoarele venituri din România:
 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă
  de venit;
 • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate
  sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care
  venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe
  baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
  Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:
  a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
  conform legii, și solicită restituirea acestora;
  b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual,
  pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii
  sau unităților de cult.
  1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până
  la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI și art. XV din
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
  normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul
  situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu
  modificări și completări prin Legea nr.59/2020, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
  120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
  contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu
  modificările ulterioare.
 1. Termen de depunere
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului,
  sub sancțiunea decăderii.
 1. Organul fiscal central competent
  Formularul se completează în două exemplare:
 • originalul se depune, după caz, la:
  a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are
  domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este
  diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea
  contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
 • copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
 1. Modul de completare și depunere
  4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții
  acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
  modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință
  informațiile prevăzute de formular.
  4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până
  la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult,
  precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător
  formularul “Anexă nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5%
  din impozitul anual datorat”.
  În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul
  230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
  4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format
  hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.
  4.4. Formularul “Anexă nr…… la Cererea privind destinația sumei reprezentând
  până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.
  4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea
  acestuia.
  4.6. Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la
  distanță, potrivit legii.
  II. Completarea formularului
 2. În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu
  cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).
 3. Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului”
  6.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie
  codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de
  către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz,
  înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  6.2. În rubricile „Nume” și „Prenume” se înscriu numele și prenumele
  contribuabilului.
  6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa
  domiciliului fiscal al contribuabilului.
 4. Secțiunea II „Destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul
  anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru
  acordarea de burse private, conform legii”
  7.1. Bursa privată – căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat
  cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea
  acestora.
  7.1.1. Contract nr./data – se înscriu numărul și data contractului privind acordarea
  bursei private.
  7.1.2. Sumă plătită (lei) – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului
  de raportare pentru bursa privată.
  7.1.3. Documente de plată nr./data – se înscriu numărul și data documentelor care
  atestă plata bursei private.
  7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu
  mențiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum și
  documentele de plată pentru aceste burse.
  7.2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult – căsuța se bifează de
  către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
  anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.
  7.2.1. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se
  bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând
  până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de
  2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
  7.2.2. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult – se înscrie
  codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită
  virarea sumei.
  7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie denumirea completă
  a entității nonprofit/unității de cult.
  7.2.4. Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al
  entității nonprofit/unității de cult.
  7.2.5. Procentul din impozit – se completeză cu procentul din impozitul pe venit
  pe care contribuabilul optează să-l vireze către entitatea nonprofit/unitatea de cult, care
  nu poate depăși plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.
  7.2.6. Suma – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în
  contul entității nonprofit/unității de cult, determinată prin aplicarea procentului înscris la
  rd.7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat.
  În situația în care, contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se
  completează.
  7.2.7. Dacă suma rezultată prin aplicarea procentului din impozit înscris în cerere,
  pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, cumulată cu suma plătită pentru
  bursa privată depășește plafonul admis de lege reprezentând 3,5% din impozitul anual
  datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având
  prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
 5. Secțiunea III „Date de identificare a împuternicitului”
  8.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând până
  la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult,
  precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat
  potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
  completările ulterioare.
  8.2. În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală
  al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  8.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, numele și
  prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.
  8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa
  domiciliului fiscal al împuternicitului.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top